Mistrovské klavíry a pianina KAŠPAR

Ochrana osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


1.1.             Správcem Vašich osobních údajů je společnost LKK s.r.o., se sídlem Havlíčkova 267, 517 24 Borohrádek, identifikační číslo: 27534324, zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24608 (dále jen „správce“).

1.2.             Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování LKK s.r.o., se sídlem Havlíčkova 267, 517 24 Borohrádek, adresa elektronické pošty info@lkaspar.eu a telefon + 420 602 364 088.

1.3.             Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.4.             Zákonným důvodem zpracováních Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění realizace samotného obchodního vztahu - Vašeho nákupu zboží od správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.5.             Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování dat potřebných pro realizaci samotného obchodního vztahu (fakturační údaje společně s dodacími), včetně zajištění platby za zboží a dopravy zboží do místa určení.

1.6.             Údaje budou zpracovávány a uchovávány, jak automatizovaně (strojově) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, tak i v písemné podobě; při zpracování však nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování a údaje nejsou zpracovávány pro vědecké, výzkumné či statistické účely.

1.7.             Na základě tohoto souhlasu jsou zpracovávány tyto osobní údaje u fyzických osob nepodnikatelů: 

- jméno a příjmení, případně akademický titul

- bydliště (město či obec, ulice, číslo popisné/číslo orientační, případně číslo evidenční, PSČ, stát)

- doručovací adresa, je-li jiná než adresa bydliště

- e-mailová adresa

- telefonní číslo 

- číslo bankovního spojení

U fyzických osob podnikatelů jsou zpracovávány tyto osobní údaje: 

- jméno a příjmení, případně akademický titul

- místo podnikání (město či obec, ulice, číslo popisné/číslo orientační, případně číslo evidenční, PSČ, stát)

- doručovací adresa, je-li jiná než adresa místa podnikání

- identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ)

- e-mailová adresa

- telefonní číslo 

- číslo bankovního spojení


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1.8.             Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplívající z realizace samotného smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu.


DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.9.             Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží do místa určení či realizaci plateb, a to v nezbytném rozsahu pro realizaci smluvního vztahu..


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


1.10.         Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo požadovat informaci jaké mé osobní údaje jsou zpracovány, právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.11.         Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vyhotovení realizace samotného smluvního vztahu a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné realizaci Vašeho smluvního vztahu dokončit či jí ze strany správce splnit.


UDĚLENÍ SOUHLASU


V návaznosti na shora uvedené skutečnosti a poučení zaškrtnutím níže uvedeného políčka ""souhlas s pravidly obchodu" dávám souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování mých osobních údajů poskytnutých mou osobu správci ve výše uvedeném rozsahu.


Jsem si vědom(a) toho, že udělený souhlas mám právo kdykoliv v celém rozsahu či částečně odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Bude-li souhlas odvolán bude LKK s.r.o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jeho zákonných povinností v souvislosti našim obchodním vztahem.   

Tento souhlas mohu odvolat písemně podáním doručeným do sídla správce nebo na emailové adrese info@lexa3d.com. 


Jsem si vědom(a), že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolným a vědomým projevem mé vůle, a jsem si vědom(a) všech mých práv vyplývajících z právní úpravy.               

Všechny mé osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu jsou přesné a pravdivé.

Poskytuji souhlas                                                                                                          

Platnost od 1.1.2020SOUBORY COOKIES:


Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.lexa3d.com užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

-         měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

-         Základní funkčnosti webových stránek


Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalším zpracovatelem, a to poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 KAŠPAR Piano s.r.o. | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart