Mistrovské klavíry a pianina KAŠPAR

Všeobecné obchodní podmínky1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky LKK s.r.o., se sídlem Havlíčkova 267, 517 24 Borohrádek, identifikační číslo: 27534324, zapsána v obchodním rejstříku vedeném KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24608 (dále též jen „prodávající“) jsou platné a účinné od 1. ledna 2020 (dále jen „obchodní podmínky“). Tyto obchodní podmínky se týkají činnosti střediska prodávající - "středisko Borohrádek" s kontaktní adresou uvedenou v odst. 11.5. níže. Pro třetí osoby vstupující s prodávajícím do závazkových právních vztahů jsou obchodní podmínky účinné okamžikem jejich uveřejnění na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese www.lexa3d.com. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, vč. smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu, kdy ujednání obsažená v těchto obchodních podmínkách a dále i Sazebník, který je uveřejněn na webovém rozhraní obchodu, jsou nedílnou součástí příslušné smlouvy, přičemž jsou rozdílně

upravena práva a povinnosti:

  • mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní či jinou smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“nebo „spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), když případná kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,
  • mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“ nebo „podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když případná kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Označení kupujícího

Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jen jako kupující.

1.3. Právní řád

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České r epubliky, a to i v případě přítomnosti mezinárodního prvku. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

1.4. Odchylná ujednání ve smlouvě

Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní či jiné smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami. Odchylná ujednání v kupní či jiné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Jazyk smlouvy

Kupní či jiná smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Předchozí obchodní podmínky

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, kdy účinky těchto změn či doplnění nastávají uveřejněním příslušného nového znění na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Založení uživatelského účtu

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatels kého rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Údaje kupujícího

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé.

2.3. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Zrušení uživatelského účtu

Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

2.5. Dostupnost uživatelského účtu

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Jiné smlouvy

Není-li dále stanoveno v těchto obchodních podmínkách nebo výslovně mezi smluvními stranami ujednáno jinak, ustanovení těchto obchodních podmínek určená pro případ uzavření kupní smlouvy se obdobně použijí též na jiné smlouvy uzavřené mezi smluvním stranami.

3.2. Prezentace zboží

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající tímto výslovně prohlašuje, že ačkoliv by jinak prezentace zboží ve webovém rozhraní internetového obchodu obsahovala veškeré podstatné náležitosti kupní smlouvy, nejedná se o nabídku ve smyslu občanského zákoníku, kdy prodávající nemá vůli být smlouvou ve smyslu uvedené prezentace zboží bez dalšího pouhou akceptací vázán a ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se na prezentaci zboží ve webovém rozhraní obchodu nepoužije. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až objednávka učiněná kupujícím ve smyslu článku 

3.3..Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny za koupi jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, tj. výslovně s ujednáním jiné ceny, než je uvedena u zboží na webovém rozhraní obchodu.

3.3. Objednávka

Před objednáním zboží je kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami. Dále je kupující povinen se před objednáním zboží důkladně seznámit s údaji uvedenými na webovém rozhraní obchodu u zboží, které obsahují cenu zboží zahrnující veškeré daně a poplatky, označení zboží a popis jeho hlavních vlastností, a v případě, že tyto údaje považuje za nedostatečné, obrátit se s požadavkem na jejich doplnění na prodávajícího. Kupující je dále povinen se seznámit s informacemi uveřejněnými na webovém rozhraní obchodu ohledně podmínek jednotlivých způsobů dopravy a zaplacení ceny objednávaného zboží, které prodávající umožňuje, a o nákladech, které jsou s těmito způsoby dopravy a zaplacení ceny spojené. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář uveřejněný na webovém rozhraní obchodu. Před odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do něj vložil. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto údaje:

 informace o kupujícím, přičemž pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že se jedná o kupujícího podnikatele dle článku 1.1. těchto obchodních podmínek,

 informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 informace o požadovaném způsobu doručení zboží a

 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále objednávkový formulář obsahující všechny tyto údaje označen jen jako „objednávka“).


3.4. Potvrzení objednávky

Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s dalšími údaji a informacemi, s nimiž se má seznámit, zejména dle článku 3.3. těchto obchodních podmínek, kdy odesláním objednávky se má za to, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené v objednávce jsou okamžikem odeslání prodávajícímu považovány za úplné, správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Dodatečné potvrzení objednávky

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou ve shodě s článkem 3.4. těchto obchodních podmínek, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (dále též jen „potvrzení objednávky “). Potvrzení objednávky je tedy akceptací objednávky dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a jeho doručením je kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek, vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, reklamaci a výměnu zboží a Sazebník, vše ve formátu PDF.

3.7. Lhůta k expedic i zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží dle objednávky v závislosti na dostupnosti zboží a svých provozních možnostech v co nejkratším termínu. Není-li jiného ujednání mezi stranami, je kupní smlouva uzavřena s plným vědomím stran, aniž by obsahovala dohodu smluvních stran ohledně konkrétního termínu dodání zboží.

3.8. Rezervace zboží pro osobní odběr

Pokud není sjednáno mezi smluvními stranami jinak, zavazuje se kupující vyzvednout objednávku učiněnou na osobní odběr nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena zpráva o připravenosti zboží k převzetí, a to e-mailem na adresu elektronické pošty, resp. textovou zprávou na číslo mobilního telefonu, kupujícího. V opačném případě má prodávající právo objednávku stornovat, tj. okamžitě ukončit smlouvu (odstoupit od smlouvy), o čemž informuje kupujícího e-mailem na adresu jeho elektronické pošty.

3.9. Zjevně nízká kupní cena

Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase, případně je-li uvedena jako cena za zboží částka 0 Kč či není-li uvedena cena žádná, a to z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího, není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dní ode dne odeslání potvrzení objednávky, kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

3.10. Náklady kupujícího související s uzavřením kupní smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. Změna kupní smlouvy

Po uzavření kupní smlouvy může být tato měněna pouze dohodou stran. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o změnu obsahu kupní smlouvy, kdy kupní smlouva je změněna okamžikem odeslání akceptace, tj. odsouhlasením či potvrzením prodávajícího o provedené změně, na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

3.12. Prodej do zahraničí

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech přepravy, tj. nákladech spojených s balením a dodáním, zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování zboží mimo území České republiky si prodávající vyhrazuje právo naúčtovat kupujícímu dodatečné náklady za takto vynaloženou dopravu. Zásilky do zahraničí není možno zaslat na dobírku, objednávku je vždy nutno zaplatit dopředu před expedicí zboží bezhotovostně platební kartou nebo převodem na účet (proforma fakturou). V případě, kdy kupující požaduje při prodeji do zahraničí odpočet DPH, je kupující povinen prodávajícímu doložit Čestné prohlášení o odvedení DPH dle platných předpisů VAT na území kupujícího. Na základě platných smluv s výrobci nebo dovozci může být prodej vybraných produktů, produktových řad nebo značek omezen pouze na území České republiky.


4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Kupní cena

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. Způsoby zaplacení kupní ceny

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží,

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 bezhotovostně předem převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, popř. proforma (zálohové) faktuře; v případě, že je kupujícím zvolen tento způsob zaplacení, potom je zboží expedováno až poté, c o je úplná kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním zboží připsána na účet prodávajícího, kdy ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije,

 bezhotovostně v místě doručení zboží prostřednictvím platebního systému přepravce, který tuto službu umožňuje, Prodávající je oprávněn požadovat úhradu zálohy před započetím výroby zboží, případně před jeho expedicí. Případná záloha bude hrazena na základě proforma (zálohové) faktury vystavené prodávajícím a odeslané na elektronickou adresu kupujícího společně s potvrzením objednávky nebo nejpozději do 5 pracovních dní ode dne odeslání potvrzení objednávky. Do doby úhrady zálohy není prodávající povinen plnit.

4.3. Splatnost kupní ceny

V případě platby v hotovosti v provozovně prodávajícího či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro případ, že kupní cena nebude ve lhůtě uvedené v předchozí větě uhrazena, zaniká kupní smlouva bez dalšího marným uplynutím této lhůty. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4. Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny

I pokud byl zvolen jiný způsob platby, než je bezhotovostní platba předem na účet prodávajícího, je prodávající v odůvodněných případech oprávněn, zejména pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (článek 3.5.) nebo odůvodňuje-li to mimořádná výše nákladů přepravy či ceny zboží, požadovat zaplacení části, ale i celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Jestliže za situace popsané v předchozí větě kupující na požadavek prodávajícího nepřistoupí, tj. tento výslovně neakceptuje či případně nejedná s ním v souladu, prodávající má právo bez dalšího od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5. Faktura

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura je kupujícímu vystavena při osobním odběru zboží v momentě zaplacení kupní ceny, při zasílání zboží přepravní službou je faktura součástí zásilky. Není-li dohodnuto jinak, slouží faktura i jako dodací list. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

4.6. Smluvní pokuta

Neuhradí-li kupující kupní cenu či jakýkoliv jiný peněžitý závazek vůči prodávajícímu ve lhůtě jeho splatnosti, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 10% p.a. z neuhrazené fakturované částky až do dne jejího plného uhrazení. Pro případ neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti si kupující vyhrazuje právo pozastavit veškeré další dodávky objednané kupujícím.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze smluvních stran může za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami či sjednanými smlouvou od smlouvy bez dalšího odstoupit, a to výslovně i tehdy, pokud neuvede či nemá k tomuto žádný důvod. Právo odstoupit od smlouvy kupujícím spotřebitelem, byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), přitom upravuje článek 5.3. těchto obchodních podmínek. Odstoupení dle tohoto článku vyžaduje ke své platnosti, aby bylo učiněno v písemné formě. Písemná forma je zachována i při odstoupení učiněném elektronickými prostředky, zejména e-mailem, kdy ke své platnosti však i při odstoupení prostřednictvím elektronických prostředků je nutné písemnost elektronicky podepsat ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, kdy za elektronický podpis dostatečně identifikující jednající osobu považuje prodávající i pouhé připojení jména a příjmení osoby za situace, že e-mail s písemným jednáním bude prodávajícímu zaslán z adresy elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském účtu či v objednávce (dále též jen „elektronický podpis“). Kupující podnikatel může podle tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než prodávající předá objednané zboží k přepravě pro kupujícího podnikatele, a v případě, že pro něj zboží není přepravováno do místa určení, ale přebírá si je osobně u prodávajícího, může od smlouvy odstoupit až do okamžiku, než si od prodávajícího převezme zboží. Takto od smlouvy odstoupit kupující podnikatel nemůže, bylo-li zboží dle

jeho požadavků pro něj již speciálně upraveno či k provedení úprav již bylo přistoupeno. Ujednání obsažená v předchozích dvou větách se užijí stejně pro případ odstoupení kupujícím spotřebitelem, s nímž nebyla smlouva uzavřena distančním způsobem. Prodávající smí dle tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bude zboží dodáno kupujícímu či převzato kupujícím. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší a smluvním stranám vzniká povinnost vrátit si veškerá vzájemně poskytnutá plnění, a to nejdéle ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od odstoupení, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Jestliže kupující platně odstoupil od smlouvy dle ujednání v tomto článku, avšak v souvislosti s plněním smlouvy prodávajícímu již vznikly náklady, je kupující povinen mu je nahradit. Strana, která od smlouvy hodlá odstoupit, je povinna tak učinit bezodkladně, a to z důvodu šetření práv druhé strany.

5.2. Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit

Spotřebitel ve shodě s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku má právo od smlouvy odstoupit (k tomuto právu více v článku 5.3. těchto obchodních podmínek), avšak v případě určitých smluv tohoto práva využít nelze. Kupující spotřebitel tímto bere výslovně na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění pos kytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.3. Odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy do 14 dnů

Nejedná-li se o některý případ uvedený v článku 5.2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta podle předchozí věty běží:

a) ode dne převzetí zboží, jedná-li se o kupní smlouvu,

b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

c) ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

d) ode dne uzavření smlouvy v ostatních případech.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem se má za zachovanou, jestliže v jejím průběhu kupující spotřebitel odešle prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Lhůta začíná běžet následující den po skutečnosti určující její počátek (kterou může být např. to, že kupující spotřebitel převzal zboží). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel vyplnit a odeslat vzorový formulář poskytovaný prodávajícím na webovém rozhraní internetového obchodu zde. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat v písemné formě v listinné podobě na kontaktní adresu uvedenou v odst. 11.5. níže.

5.4. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu uvedenou v odst. 11.5. níže - Odstupení od KS. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit kompletní, nepoškozené a bez zjevný ch známek užívání, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, čisté, v původním nepoškozeném obalu, v hodnotě a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, kdy bude kupující spotřebitel zasílat zboží, ohledně kterého odstupuje, přepravním službou, měl by jej ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

5.5. Posouzení vráceného zboží prodávajícím

Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím podle čl. 5.4. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, nadměrně opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

5.6. Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající veškeré peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele z důvodu plnění povinností dle kupní smlouvy, tj. zaplacenou kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním kupujícímu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. V hotovosti se dle tohoto článku kupní cena vrací kupujícímu spotřebiteli v místě sídla či provozovny prodávajícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Jestliže však kupující spotřebitel zapříčiní, že při takto sjednaném jiném způsobu vrácení kupní ceny ke splnění povinnosti prodávajícího nedojde (např. si kupující spotřebitel nevybere finanční prostředky poskytnuté mu poukázkou), veškeré další náklady na opětovné vrácení kupní ceny jdou k tíži kupujícího spotřebitele. Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy dle článku 5.3., prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7. Právo prodávajícího na náhradu za snížení hodnoty zboží

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku 5.3. obchodních podmínek odpovídá prodávajícímu dle § 1833 občanského zákoníku za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se  zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího spotřebitele, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím.

5.8. Možnost zápočtu s kupujícím

Prodávající výslovně deklaruje, že v souladu se zákonem je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj peněžitý nárok vůči kupujícímu vzniklý mu dle zákona či smlouvy včetně těchto obchodních podmínek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. Způsob odevzdání zboží

Způsob přepravy zboží pro kupujícího, je-li zvoleným místem plnění jiná adresa, než je adresa provozovny prodávajícího, určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností přepravy nabízených prodávajícím. Je-li kupujícím podnikatel, okamžikem předání zboží dopravci k přepravě kupujícímu podnikateli je prodávajícím splněna jeho povinnost zboží odevzdat. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, aniž by mu byl tento způsob přepravy a dopravce prodávajícím nabídnut, kupující nese případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy a okamžikem předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího se má zboží za odevzdané ve smyslu ustanovení § 2090 odst. 1 občanského zákoníku, i pokud je kupujícím spotřebitel, kdy od tohoto momentu nese kupující riziko, nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží. Jinak splní svou povinnost odevzdat zboží prodávající tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění, které je adresou provozovny prodávajícího, a včas to kupujícímu oznámí a v případě, kdy je zboží odesláno pro kupujícího, okamžikem, kdy je zboží předáno dopravcem kupujícímu.

6.2. Opakované dodání zboží

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6.3. Nepřevzetí zboží

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží na místo mimo provozovnu prodávajícího určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při předání dopravcem. Nepřevezme-li kupující zboží při předání dopravcem, poruší tím důležitou povinnost dle smlouvy a prodávající je dále oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu škody, která je tvořena minimálně účelně vynaloženými náklady spojenými s přepravou, balením a souvisejícími administrativními náklady. Nárok na smluvní pokutu sjednaný v předchozí větě nevylučuje právo prodávajícího domáhat se po kupujícím náhrady škody.

6.4. Převzetí a kontrola zboží kupujícím

Při osobním převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen na základě dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží důkladně zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho úplnost, kompletnost a nepoškozenost.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat:

 na základě přepravního listu stav zásilky, zejména počet balíků a nepoškozenost přepravního obalu. V případě shledání jakýchkoliv závad tyto zapsat do přepravního listu stvrzujícího převzetí zásilky,

 na základě dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží úplnost, kompletnost a nepoškozenost zboží. Není-li kupujícímu ze strany přepravce tato kontrola umožněna při převzetí zásilky, je povinen ji učinit téhož dne, kdy zásilku převzal.

Neobdržel-li kupující spolu se zbožím dodací list, fakturu, či jiný doklad o zakoupení zboží, měl by si jej neprodleně od prodávajícího vyžádat mimo jiné právě za účelem překontrolování úplnosti zásilky, neboť chybějící dodací list, faktura či jiný doklad o zakoupení zboží může signalizovat, že část zásilky nebyla dodána. Nese-li prodávající nebezpečí škody a nahodilé zkázy zboží až do okamžiku převzetí zboží od dopravce kupujícím, neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku nemusí kupující od dopravce převzít, je však povinen toto zaznamenat do přepravního listu zásilky a neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@lkaspar.eu, spolu s uvedením čísla objednávky.

Pokud kupující zásilku převezme a při kontrole zboží zjistí jakékoliv nesrovnalosti (rozpor s kupní smlouvou - zjevné vady), je povinen toto oznámit nejpozději do druhého pracovního dne prodávajícímu e-mailem na adresu info@lkaspar.eu

následovně:

a) v případě poškození zboží uvést číslo objednávky, číslo zásilky a přiložit fotodokumentaci v rozsahu:

 poškozeného zboží,

 etikety s číslem zásilky,

 manipulačních značek, jako např. křehké/pozor sklo/neklopit atd. (byly -li použity)

 přepravního obalu - celkový pohled ze dvou stran,

 vnitřního balení zásilky včetně výplní 

b) v případě neúplnosti či nekompletnosti zboží uvést číslo objednávky, číslo zásilky, seznam chybějícího zboží či komponent a přiložit fotodokumentaci v rozsahu:

 etikety s číslem zásilky,

 přepravního obalu - celkový pohled ze dvou stran,

 doručeného obsahu zásilky

Kupující je dále povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a ten bezodkladně doručit prodávajícímu. Do doby sepsání zápisu o škodě s dopravcem a jeho předání prodávajícímu je kupující povinen se zásilkou jako celkem nijak nemanipulovat a zachovat její veškeré přepravní obaly. Při vyřizování reklamace se kupující zavazuje poskytnout prodávajícímu i dopravci potřebnou součinnost a na jejich žádost zásilku vydat. K likvidaci poškozeného zboží je potřebný předchozí souhlas, který je oprávněn kupujícímu udělit jak prodávající, tak i dopravce. Nebezpečí škody a nahodilé zkázy na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, a to při osobním odběru v místě provozovny prodávajícího podpisem dodacího listu, faktury či jiného dokladu o zakoupení zboží a při převzetí od dopravce podpisem přepravního listu, nepřešlo-li nebezpečí v souladu s článkem 6.1. již dříve. Dodatečná reklamace neúplnosti, nekompletnosti nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)


7.1. Odpovědnost prodávajícího za vady

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a v případě, že kupujícím je spotřebitel, též ustanoveními § 2161 a násl. občanského zákoníku.

7.2. Vadné plnění

Zboží je vadné, není-li odevzdáno prodávajícím v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci, stejně tak vady v dokladech nutných pro užívání věci a právní vady. Právní vadu má přitom zboží tehdy, uplatňuje-li k němu právo třetí osoba a kupující o tomto právu třetí osoby nevěděl či nemohl vědět. Prodávající rovněž plní vadně, ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady nebo že se zboží hodí k určitému účelu, a dále tehdy, zcizí-li věc neoprávněně jako svoji. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži kupujícího. To neplatí, pokud prodávající vadu lstivě zastřel nebo

pokud kupujícího výslovně ujistil, že zboží takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

7.3. Shoda s kupní smlouvou při přechodu nebezpečí či převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při přechodu nebezpečí na kupujícího nemá vady, byť se tyto vady projeví až později, a dále že u zboží později nevznikne vada způsobená porušením povinností prodávajícího; je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné při převzetí. Je-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající též za to, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4. Lhůta pro uplatnění práv z vad zboží

Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Nevytkl-li kupující vadu včas a namítne-li prodávající opožděné vytknutí, soud kupujícímu právo nepřizná. To neplatí, pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající při předání věděl nebo musel vědět. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvacet čtyři (24) měsíců a kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době šest (6) měsíců. Doba pro uplatnění práva z vady začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová doba pro uplatnění práva z vady. Při vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje doba pro uplatnění práva z vady na zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o jejím vyřízení informován.

Před prvním použitím zboží kupujícím doporučuje prodávající kupujícímu důkladně prostudovat návod na použití a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží.

7.5. Práva kupujícího z vadného plnění při podstatném porušení smlouvy

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7.3. obchodních podmínek, tj. není-li bez vad dle článku 7.2. obchodních podmínek, má kupující v případě, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy, právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva z vadného plnění jako v případě, kdy vada nepředstavuje podstatné porušení smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.6. Práva kupujícího z vadného plnění při nepodstatném porušení smlouvy

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7.3. obchodních podmínek, tj. není-li bez vad dle článku 7.2. obchodních podmínek, má kupující v případě, kdy vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou zboží, nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (reklamaci), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu, jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.7. Práva kupujícího z vadného plnění, je-li kupujícím spotřebitel

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 7.3 obchodním podmínek, tj. není-li bez vad dle článku 7.2. obchodních podmínek, může kupující spotřebitel též požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění však kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (viz např. článek 7.11. obchodních podmínek).

7.8. Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

7.9. Odstranitelné vady

Za „odstranitelné vady“ se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.10. Neodstranitelné vady

Za „neodstranitelné vady“ se považují takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

7.11. Přechod práv z vadného plnění

Odpovědnost za jakost a práva a povinnosti z vadného plnění jsou obsahem závazkového právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Tento závazkový právní vztah vzniká mezi kupujícím a prodávajícím a s převodem vlastnického práva ke zboží nepřechází tato práva a povinnosti na nového kupujícího.

7.12. Odstranění vad zboží třetími osobami

Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny , kdy ustanovení § 2108 občanského zákoníku se výslovně ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím neužije.

7.13. Uplatnění práv z vadného plnění při prodeji spotřebiteli

Nad rámec práv uvedených v předchozích článcích či sjednaných mezi stranami, je-li kupující spotřebitel, potom je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době stanovené právními předpisy od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ujednání smlouvy, těchto obchodních podmínek a též ustanovení právních předpisů o záruce za jakost. Shora uvedené se nepoužije:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.14. Potvrzení o rozsahu a době práv z vadného plnění

Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy ani jiné potvrzení o rozsahu a době práv z vadného plnění, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list). V ostatním se postupuje podle platných právních předpisů.

7.15. Uplatnění reklamace

Práva kupujícího z vad (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na kontaktní adrese uvedené v odst. 11.5. níže. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující při uplatnění reklamace předá reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby k reklamovanému zboží přiložil:

 kopii dokladu o zakoupení zboží (faktura) či jiným vhodným způsobem doložil záruku z boží;

prodávající výslovně upozorňuje, že jelikož je doklad o zakoupení zboží (faktura, dodací list) je jedním z dokladů, vydávaných spotřebiteli až na jeho žádost povinně (viz ustanovení § 16 zákona o ochraně spotřebitele), nepodmiňuje prodávající úspěšnost reklamace kupujícím spotřebitelem doložením tohoto dokladu, kdy koupi zboží spotřebitelem u prodávajícího lze doložit i jinak,

 podrobný popis závady,

 dostatečné kontaktní informace, zejména zpáteční adresa, telefon, e-mail.

Pro uplatnění reklamace může kupující použít vzorový formulář, poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě, kdy bude kupující zasílat reklamované zboží přepravním službou, měl by je ve vlastním zájmu zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl kupující zásilku označit příslušnými symboly. Nebezpečí škody na zboží nese kupující až do okamžiku převzetí zboží prodávajícím.

Při uplatnění reklamace obdrží kupující nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od uplatnění reklamace potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení kupující požaduje a to na kontaktní e-mail bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je potvrzení předáno hned. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k identifikaci závady i původu zboží a v případě chybějících náležitostí je na základě výzvy doplnit. V opačném případě se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace pro nesoučinnost. Běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná běžet až doplněním chybějících náležitostí. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

7.16. Vyřízení reklamace

Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci (tj. o tom, zda reklamace bude vyřízena či zda bude zamítnuta) ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

 v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

 v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

 případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O stavu vyřízení reklamace se může kupující informovat e-mailem na adrese info@lexa3d.com. Prodávající v uvedené lhůtě pro vyřízení reklamace vydá, případně zašle, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně zdůvodnění jejího zamítnutí (dále též jen „reklamační protokol“). Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace, nejdéle však do jednoho (1) měsíce od konce lhůty, ve které je vadu třeba vytknout pro uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby tak učinil nejlépe e-mailem na adresu info@lexa3d.com spolu s uvedením čísla reklamace a naskenovaným dokladem o zaplacení nákladů.

7.17. Vyzvednutí reklamace

O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, SMS nebo telefonicky. Pokud kupující zaslal k reklamaci zboží přepravní službou, je zpět po vyřízení reklamace automaticky zaslána na adresu kupujícího. Ujednání článku 6.4. obchodních podmínek se uplatní i v případě převzetí zboží od dopravce po vyřízení reklamace. Nepřevezme-li kupující zboží při předání dopravcem, odpovídá prodávajícímu za škodu tím způsobenou. Při převzetí zboží z reklamace je kupující povinen zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho kompletnost a soulad s reklamačním protokolem. Veškeré nesrovnalosti je třeba bezodkladně vytknout prodávajícímu. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Zboží z vyřízené reklamace je kupující povinen převzít bez zbytečného odkladu a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, kdy kupující zboží ve stanovené lhůtě nevyzvedne, případně si zboží nepřevezme při zaslání zboží zpět po vyřízení reklamace od dopravce, je prodávající oprávněn kupujícímu naúčtovat skladné v obvyklé výši. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Bylo-li zboží z vyřízené reklamace kupujícímu odesláno na jeho adresu a zásilku nepřevezme, bude uloženo k osobnímu vyzvednutí u prodávajícího při zachování podmínek pro jeho vyzvednutí a opětovně bude zasláno jen na náklady kupujícího. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Výhrada vlastnictví

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem, kdy je zboží převzato či dodáno, avšak jen za podmínky, že je nejpozději v tomto okamžiku zcela zaplacena celá kupní cena. Nebezpečí škody na zboží však přechází již okamžikem jeho převzetí kupujícím či dodání kupujícímu, nepřešlo-li v souladu se smlouvou či těmito obchodními podmínkami již dříve.

8.1. Zvláštní garance a záruky

Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího spotřebitele

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lexa3d.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v případech, kdy není dána zákonem o ochraně spotřebitele či jiným právním předpisem příslušnost jiného orgánu, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (prorogační doložka)

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řeší obecné soudy České republiky, jejichž příslušnost je určena podle sídla prodávajícího.

8.5. Živnostenské oprávnění

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.6. Autorské právo

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.7. Užívání webového rozhraní obchodu

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.8. Informace uvedené na webových stránkách

Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách může prodávající přebírat od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti, barevné odchylky či typografické chyby, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

8.9. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

8.10. Omezení odpovědnosti prodávajícího za škodu vzniklou kupujícímu podnikateli

V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za škodu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za škodu do výše typické škody, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

8.11. Nebezpečí změny okolností

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.12. Smluvní pokuty

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno.

8.13. Postoupení pohledávek a závazků

Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


9.1. Zákon o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Osobní údaje

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Souhlas kupujícího

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Správnost, pravdivost a aktualizace osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

9.5. Zpracovatel osobních údajů

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Doba a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Odvolání souhlasu kupujícího

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. Chybné zpracování osobních údajů

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Informace o zpracování osobních údajů

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.11. Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10. DORUČOVÁNÍ


10.1. Forma a způsob doručování

Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2. Okamžik doručení

V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zpráva doručena převzetím zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1. Souhlas kupujícího s obchodními podmínkami

Registrací kupujícího na webové stránce nebo odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i dodacími podmínkami prodávajícího a že s nimi bez výhrad souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami a dodacími podmínkami prodávajícího není možné.

11.2. Salvátorská klauzule

Pokud kterékoliv ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy či jiného ujednání mezi prodávajícím a kupujícím je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení obchodních podmínek, uzavřené smlouvy nebo jiných ujednání. Smluvní strany jsou v takových případech povinny nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

11.3. Přílohy obchodních podmínek

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a Sazebník.

11.4. Platnost ujednání po zániku smlouvy

Ujednání smluv, jejichž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a Sazebník, z nichž vyplývá, že jimi mají být smluvní strany vázány též v případě ukončení smlouvy, zůstávají v platnosti i nadále. Výslovně tak pro případ ukončení smlouvy zůstávají v platnosti zejména ujednání smluvních stran o smluvních pokutách, poplatcích za upomínky a skladném, tj. o nárocích prodávajícího pro případ nesplnění povinnosti kupujícím.

11.5. Kontakt

Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování: LKK s.r.o., se sídlem Havlíčkova 267, 517 24 Borohrádek, adresa elektronické pošty info@lkaspar.eu.


V Borohrádku dne 1. ledna 2020

Ochrana osobních údajů
 
Odstoupení od smlouvy
 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 KAŠPAR Piano s.r.o. | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart