Mistrovské klavíry a pianina KAŠPAR

TOVÁRNAKLAVÍRŮ A PIANIN KAŠPAR

Borohrádek,Čechy.

ZÁRUČNÍ  LIST

 

Podepsaná  firma poskytuje  za  klavír    pianino Text Box: P

opusové číslo .………………………..…………

pan …………………………………………..…

od ní zakoupené, prodlouženou dvouletou záruku ode dne dodání nástroje. Zavazuje se, že všechny vady a škody, které v této době vzniknou špatnou konstrukcí nebo též použitím méněcenného materiálu, důkladně prozkoumá a bezplatně odstraní. Dopravní a cestovní výlohy jdou na účet kupujícího. PODMÍNKOU PLATNOSTI TÉTO ZÁRUKY JEST DODRŽOVÁNÍ POKYNŮ PRO OŠETŘOVÁNÍ KLAVÍRŮ A PIANIN, uvedených na druhé straně tohoto listu, DÁLE PAK PRAVIDELNÝMI PROHLÍDKAMI AUTORIZOVANÝM SERVISNÍM ZÁSTUPCEM, NEJMÉNĚ JEDENKRÁTE ZA ROK, POTVRZENÝMI NA SERVISNÍ KARTĚ. V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ JAKÉHOKOLI SERVISU NA NÁSTROJI NEAUTORIZOVANÝM SERVISEM, ZÁRUKA POZBÝVÁ PLATNOSTI. Ze záruky jsou vyjmuty ony škody, které majitel neb jiná osoba sami zavinili,trvanlivost laku a obložení klávesů, dále též následkem používání vzniklé opotřebení a konečně nutné pravidelné ladění a seřízení. 

 

                  OŠETŘOVÁNÍ KLAVÍRŮ A PIANIN

Uklavírů a pianin prvotřídní výroby, u kterých skříň, mechanika i resonanční deska zhotoveny jsou z ušlechtilého suchého dřeva, kde kladeny jsou též velké nároky na jakost tónu a na úhoz, jest ochrana proti působení vlhka, průvanu a rychlé změně teploty hlavní podmínkou.

Klavír neb pianino má býti umístěno v místnosti s 40ti% vlhka, na vnitřní stěně, vzdáleno od okna a kamen. Při vlhkém počasí se okna nesmějí otvírati. Nedopatření v tomto směru má za následek rezavění strun a jinýchdůležitých kovových součástek, časté rozladění nástroje, navlhnutí resonančnídesky a plstí, čímž ztrácí se plnost zvuku a intonace, těžkopádný chodmechaniky, po případě váznutí klávesů atd.

Škody způsobené vlhkem nebo extrémním suchem vymykají se samozřejmě nárokům na ručení.

Když se nástroje nepoužívá, jest dobře jej kvůli vnikání prachu uzavříti a pokrývkou přikrýti.

Pro udržení dobrého ladění jest nezbytno nechati nástroj i tehdy, není-li používán, alespoň dvaktráte do roka přeladiti. Doporučuje se vyžádati si ladiče z továrny neb od jiného místního zástupce, v každém případě však svěřiti přeladění jen tomu, jehož odborné znalosti poskytují záruku pečlivého a správného provedení. Ladiči mají se na přání vykázati řádnou legitimací.

Dále jest nutno nechati vnitřek nástroje alespoň jednou během dvou let ladičem vyčistiti tak, by se zabránilo uhnízdění molů a jiných škůdců.

Nutno též upozorniti na to, by všechna kolečka stála pevně na podlaze. Není-li tomu tak, neb nalézají-li se nanástroji nějaké předměty, tedy se často při hře ozývá řinčení. Při hraní třeba klíček z klavíru odstraniti.

Čištění klávesnice děje se poněkud navlhčeným suknem. Pot způsobuje žloutnutí obložení klávesů. Nástroj čistí se oprašovačem neb jemným suknem.

Při stěhování neb transportech jenutno vyžádati si od továrny neb místního zástupce baliče a nosiče pian. Převáží-li se nástroj za chladného počasí, jest nezbytno ustaviti jej nejprve v místnosti nevytopené a pak teprve počíti s pozvolným vytápěním.

________

 

designed by Panavis & Panadela | contents ©2020 KAŠPAR Piano s.r.o. | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart